Psychologia społeczna – teoria strukturalna

Istoty ludzkie są zasadniczo istotami społecznymi. Stwierdził to już Arystoteles i to temu starożytnemu myślicielowi zawdzięczamy ten pogląd. Psychologia społeczna to naukowe badanie tego, jak myśli, uczucia, przekonania, intencje i cele ludzi są konstruowane w kontekście społecznym poprzez rzeczywiste lub wyimaginowane interakcje z innymi. Pozostajemy z innymi, a na nasze działania, myśli i uczucia ma wpływ obecność innych. Jednocześnie wpływamy na zachowanie innych osób. Składa się na to duża ilość ludzkich zachowań. Psychologia społeczna to dyscyplina, która stara się zrozumieć ludzkie zachowania społeczne.

Psychologia to nauka o umyśle i zachowaniu. Obejmuje wpływy biologiczne, naciski społeczne i czynniki środowiskowe, które wpływają na to, jak ludzie myślą, działają i czują. Psychologia społeczna jest najlepiej zdefiniowana jako dyscyplina, która wykorzystuje metody naukowe w próbie zrozumienia i wyjaśnienia, w jaki sposób na myśli, uczucia i zachowanie jednostek wpływa faktyczna, wyobrażona lub dorozumiana obecność innych ludzi.

Ludzkie zachowania społeczne i myśli są spowodowane wieloma rzeczami. Psychologia społeczna próbowałaby je zrozumieć. Psychologia społeczna to nauka o tym, w jaki sposób obecność i zachowanie innych wpływa na zachowanie jednostki lub grupy.

Każda z trzech teoretycznych perspektyw psychologii społecznej, znana bardziej ogólnie jako poznawcza i intrapersonalna, symboliczna interakcjonistyczna i strukturalna. Najciekawsza z nich jest strukturalna psychologia społeczna.

Czym zajmuje się psychologia społeczna?

Strukturalna psychologia społeczna jest wariantem psychologii społecznej, który uznaje, że struktury społeczne wpływają na interakcje społeczne, a te interakcje mogą przyczynić się do zmian struktur społecznych. Struktura społeczna grupy obejmuje jej normy i role oraz status, atrakcyjność i relacje komunikacyjne, które łączą jednego członka z drugim. Teorie strukturalne podkreślają władzę społeczeństwa nad jednostką i wierzą, że jednostka jest w dużej mierze kontrolowana przez społeczeństwo. Strukturalna teoria funkcjonalna wykorzystuje orientację na poziomie makro. Strukturalna teoria funkcjonalna koncentruje się na indywidualnych interakcjach w społeczeństwie. Strukturalna teoria funkcjonalna postrzega społeczeństwo jako złożoną i połączoną ze sobą maszynę.

Psychologia społeczna jest ważna. Pozwala nam lepiej zrozumieć siebie i innych, a także otoczenie, w którym wszyscy żyjemy – społeczeństwo. Nauka psychologii społecznej może pomóc lepiej odnaleźć się w mnogości mechanizmów, które rządzą społecznym światem.