Czym zajmuje się psychologia społeczna?

Psychologia społeczna zajmuje się badaniem zachowań społecznych jednostki w jej postawach społecznych. Dowiedzenie się więcej o psychologii społecznej może wzbogacić twoje zrozumienie siebie i otaczającego cię świata. Dowiadując się więcej o tym, jak ludzie postrzegają innych, jak zachowują się w grupach i jak kształtują się postawy, możesz zyskać większe uznanie dla tego, jak relacje społeczne wpływają na indywidualne funkcjonowanie.

Przedmiotem badań psychologii społecznej jest kilka podstawowych działów. Psychologia społeczna koncentruje się na trzech głównych obszarach: myśleniu społecznym, wpływie społecznym i zachowaniu społecznym. Składa się na to kilka bardziej szczegółowych elementów. Są to:

Procesy kognitywne – Poznanie to termin odnoszący się do procesów psychicznych związanych z zdobywaniem wiedzy i rozumieniem. Przetwarzanie poznawcze to ogólny termin opisujący szereg operacji poznawczych przeprowadzanych w tworzeniu i manipulowaniu mentalnymi reprezentacjami informacji. W psychologii społecznej ma to znaczenie dlatego, że nasze myślenie determinuje to, co robimy w okolicznościach społecznych. Jest to badane w obszarze poznań społecznych. Poznanie to nasz proces myślenia. Nasze zachowanie zależy od tego, co myślimy.

Środowisko społeczne – Środowisko społeczne danej osoby to jej społeczeństwo i całe otoczenie, na które w jakiś sposób wpływają ludzie. Obejmuje wszystkie relacje, instytucje, kulturę i struktury fizyczne. Świat fizyczny wokół nas w dużej mierze determinuje nasze
zachowanie. Środowisko społeczne jednostki to kultura, w której została wykształcona i w której żyje, oraz ludzie i instytucje, z którymi dana osoba wchodzi w interakcje.

Czynniki biologiczne – Perspektywa biologiczna to sposób patrzenia na kwestie psychologiczne poprzez badanie fizycznych podstaw zachowań zwierząt i ludzi. Czynniki biologiczne wpływają na nasze zachowania społeczne. Można je rozumieć jako czynniki fizjologiczne i neurologiczne, czynniki genetyczne i czynniki ewolucyjne. Czynniki biologiczne obejmują wpływy genetyczne, chemię mózgu, poziomy hormonów, odżywianie i płeć. Psychologia biologiczna bada relacje między umysłem a ciałem, mechanizmy neuronalne oraz wpływ dziedziczności na zachowanie.

Psychologia społeczna – teoria strukturalna

Czynniki ewolucyjne – dokonania naukowe ostatnich stuleci doprowadziły do tego, że także psychologię rozpatruje się przez pryzmat ewolucji. Kiedy myślimy o ewolucji, zwykle myślimy o ewolucji biologicznej. Ten sam proces miałby zastosowanie do procesów psychologicznych.

Psychologia społeczna to fascynująca dziedzina. Różne jej odłamy kładą nacisk na różne aspekty społecznego i indywidualnego wpływu na ludzkie zachowanie. Jak widać z tego artykułu, na społeczną naturę człowieka składa się wiele czynników. Psychologia społeczna pomaga nam lepiej je zrozumieć.